ANBI

Naam van de instelling: Stichting Kringloop de Kempen

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17124224

Contactgegevens: De Run 5415 , 5504 DG Veldhoven

040-2544334

info@kringloopdekempen.nl

De doelstellingen:

De stichting heeft ten doel:

  1. Het inzamelen, verwerken en verkopen van afgedankte en mogelijk herbruikbare goederen en stoffen omwille van een besparing van grondstoffen en energieverbruik. Gestreefd wordt naar optimaal hoogwaardig hergebruik:
  2. Het begeleiden en trainen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het doel de toeleiding naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Het werkgebied van de stichting dient te worden verruimd tot het grondgebied van de Regio De Kempen met inbegrip van de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Waalre;
  3. Het stimuleren van een bewust afvalgedrag bij de bevolking van regio De Kempen, met inbegrip van de gemeenten Eindhoven, Valkenwaard en Waalre;
  4. Het creëren van zinvolle werkgelegenheid met name voor mensen die behoefte hebben aan aangepast werk maar via de bestaande wegen niet of nauwelijks plaatsbaar zijn om daarmee hun sociale redzaamheid te bevorderen;
  5. De mogelijkheid creëren van het tegen een speciaal tarief beschikbaar stellen van goederen aan mensen met een sociale indicatie en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het beleidsplan: Beleidsplan_2014-2017 (PDF-bestand).

De bestuurssamenstelling: voorzitter, penningmeester, secretaris, portefeuillehouder ondernemen, portefeuillehouder personeel.

De namen van de bestuurders: mevrouw M.M.E.T. van Zutphen, dhr, T.T. Middel, dhr. P. T. Vellema, dhr. H.J. van der Reijden en dhr. F.P.H.M. Creemers.

Het beloningsbeleid: wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) en passen toe het Handboek Arbeidsvoorwaarde BKN op onze medewerkers in loondienst. Personeel wat wij inlenen van SW bedrijven vallen onder die arbeidsvoorwaarderegelingen en voor vrijwilligers hebben wij een onkostenvergoeding en een koopregeling.  Bestuurders werken ook op vrijwillige basis.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie daar Jaarverslag 2016.

Financiële verantwoording: zie Jaarrekening 2016.